กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี